Sarıgöl Belediyesi 2010 Yılı Faaliyet Raporu

Değerli Arkadaşlarım...

7 yıldır kutsal saydığımız görevimizi en verimli biçimde sürdürmeye çalıştık.

Çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde, çevre sorunlarının en aza indiği, kentsel gelişmenin Sarıgöl’e, Sarıgöl insanına yakışır şekilde sağlıklı yapılanmayla gerçekleştiği, toplumun değer yargılarına saygılı olarak çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

Bu çalışmaları gerçekleştirirken herkese eşit mesafede durduk. Tüm Resmi Kurumlar, Demokratik ve Sivil Toplum Örgütleriyle sevgi-saygı ve hoşgörülü ilişkiler içerisinde olmaya, yardımlaşma-dayanışma ve işbirliğine önem verdik.

Yine kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmayı hedefleyerek Kentlilik bilincinin geliştirilmesi için Meclis Üyeleri arkadaşlarım ve Personelimizle birlikte hesap verebilir, kendisiyle ve halkıyla barışık bir belediyecilik anlayışını çalışmalarımıza yansıtmaya devam ettik.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden çıkarılan Faaliyet Raporu Yönetmeliği gereği hazırlanan 2010 yılı Faaliyet Raporunu ayrıntılarıyla sizlere sunmadan önce hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

 

                                                                                          Ömer KARCI

                                                                                          Belediye Başkanı

 

* Misyon        

            Belediyeler, belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş kamu kurumlarıdır.

            Bu anlamda amacı etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunmak olan belediyemiz, İlçemizin yaşam kalitesini en üst düzeye çıkaracak, çağdaş belediyecilik anlayışının gereğini herkese eşit, herkese yakın bir anlayışla sürdürmektir.

 

* Vizyon

İlçemizin ve insanlarımızın ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal yapımıza paralel olarak temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir belediye anlayışı vizyonumuz olmuştur.

 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisi kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürebilir.

Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,

Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek,

Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,

Özel kanunları gereğince belediye ye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak,

Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak suları işletmek veya işlettirmek,

Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içersinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.

Toptancı perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,

Vergi, resim harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,

Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

Reklam ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

Borç almak, bağış kabul etmek,

Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini  gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler

     1-Fiziksel Yapı

Eski bir yapı olan 2 katlı Belediye Hizmet Binamız 2004 yılında yaptığımız restore sonucu modern bir yapı haline getirildi. 320 M2.

Hizmet binamızın tamamında kalorifer sistemi mevcut olup, her birim ve personel odasında klimalar mevcuttur.

Oto garaj içerisinde bulunan İtfaiye hizmet binası tek katlıdır.300 M2.

Yine oto garaj içerisinde tek katlı, 3 odalı Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği çalışmaları yapılan bir sanat evimiz vardır.100 M2.

2006 yılında ciddi bir restorasyondan geçirilen modern bir Kütüphanemiz mevcuttur.75 M2.

2008 yılında Türk Telekom A.Ş. ile ortaklaşa açılan ve Belediyemize ait 17 bilgisayarlı internet evi mevcuttur. 75 M2.

1000 kişi kapasiteli Hamam Sokakta bulunan işletmeciliği Belediyemize ait Belediye Düğün Salonumuz her türlü etkinlikte kullanılmaktadır.589 M2.

Otobüs terminalimiz 2500 M2.

3. Sınıf Ruhsatlı kesimhanesi bulunan Mezbaha binası. 341 M2.

Taş kırma makinesi, kum, mıcır üretimi, kaynak atölyesi, taş basma yeri olarak kullanılan şantiyemiz. 14000 M2.

26 Adet bilgisayar, 14 adet yazıcı, 3 adet laptop, 1 adet server (ana sistem makinesi),     1 adet server dolabı, 1 adet 3.5 Kw’lık UPS (güç kaynağı), 1 adet siweat (40 kanallı) bilgisayar ağ dağıtım makinesi.

28 Adet telefon

1 Adet faks makinesi

7 adet el telsizi 2 adet araç telsizi 1 adet ana merkez

 27 Adet araç ve 11 adet iş makinesi

2 adet fotokopi makinesi

Belediye Başkanlık odasında 1 takım koltuk, masa, koltuk, dolaplar ile 1 bilgisayar,      

1 telefon, 1 televizyon mevcuttur.

 

 

2- Örgüt Yapısı 

            * Örgüt yapısında 2006 yılında çıkarılan 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Sarıgöl Belediyesinin organizasyon yetki görev ve sorumlulukları belirlenerek yeniden hazırlanmış ve Belediye Meclisince onaylanmıştır.

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

1475 ve 4857 Sayılı İş Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

3628 Sayılı Mal Bildirimi Kanunu

 

4- Teknolojik Kaynaklar

            * İnternet

            * CD/DVD

            * Web

            * Elektronik posta

 

5- İnsan Kaynakları

            2010 yılı içerisinde Belediyemizde 32 adet memur, 19 adet kadrolu işçi çalışmaktadır.

Faaliyet dönemi içinde 1 adet Memur emekliye ayrıldı.

 

31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE

MEMUR KADROLARININ DAĞILIMI

 

 

  İŞÇİ KADROLARININ DAĞILIMI

ÜNVANI

ADEDİ

EMEKLİ

TOPLAM

KADROLU

  19

-

  19

GEÇİCİ

-

-

-

TOPLAM

  19

-

  19

 

                                                                                                                     

 

 

 

BÜTÜN BİRİMLERİMİZDE ÇALIŞAN MEMUR-KADROLU İŞÇİ-GEÇİCİ İŞÇİ DAĞILIMINI GÖSTERİR TABLO

BİRİMİN ADI

MEMUR

KADRO. İŞÇİ

 

GEÇİCİ İŞÇİ

 

TOPLAM

Yazı İşleri

4

-

 -

  4

Mali Hizmetler

6

6      

  -

12

Fen İşleri

9

7

  -

16

Zabıta Kom.

8

3

  -

            11

İtfaiye Çavuşluğu

4

3

  -

 7

TOPLAM

           31

             19

-

            50

 

 

            5393 Sayılı Yasa’nın 49. maddesi gereği 1 adet kısmi zamanlı Sözleşmeli Avukat çalıştırılmaktadır.

            Temizlik işleri ihalesi sonucu 2010 yılında 61 adet işçi İlçemizin temizlik, inşaat, kaynak işleri ve park bahçe işlerinde çalıştırılmaktadır.

 

5- SUNULAN HİZMETLER

Belediye hizmetlerimiz yapılan plan ve program çerçevesinde mali durum ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri vatandaş odaklı ve yerleşim alanlarının genel durumları göz önüne alınarak çoklu ihtiyaca cevap verebilecek şekilde sunulur.

Yeni Hayvan Pazarı halkımızın hizmetine devam etmektedir.

Faaliyet döneminde İlçemizin çeşitli cadde ve sokaklarında 243 metreye yakın kanalizasyon şebekesi bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı.

1820 M2. lik parke taşı tamiratı yapıldı.

Yine faaliyet döneminde 1250 mt. lik bordür döşemesi yapıldı.

446 M2. lik kaldırım betonu atıldı.

İlçemizin bazı sokaklarına 698 mt büz döşenmiştir.

3394 adet beton bordür imalatı yapılmıştır.

900 mt bordür tamiratı ve döşemesi yapıldı.

İlçemizin bazı sokaklarına 1430 mt içme suyu bağlantısı yapıldı.

Ayrıca 12 adet muhtaç asker ailesine nakdi yardım verilmiştir.

İlçemizde bulunan 22 adet vatandaşımıza acize yardımı yapılmıştır.

Belediye Sarayı içerisinde bir dükkanımız Sosyal Market haline dönüştürülmüş olup, 2010 yılı içerisinde “Sizin için fazla olan başkası için ihtiyaçtır” anlayışıyla 1000’ini aşkın ihtiyaç sahibi yurttaşımıza giyim-kuşam, ev eşyası vb. yardım yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Göreve geldiğimizden bu yana özellikle merkez ve köy okullarımıza, camilerimize her türlü yardım ve hizmet esirgenmemektedir.

Geleneksel hale getirdiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Ankara’ya Anıtkabir ziyareti 2010 yılında 42 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.

İlçemiz Atatürk parkı yanında bulunan Tufan ERBARIŞTIRAN kütüphanesinde 15000’in üzerinde kitap, dergi ve ansiklopedi halkımızın hizmetindedir.

Her yıl Üniversite sınavına girecek öğrencilerimizi belediyemizin organizasyonunda ücretsiz sınav yerine götürme ve tekrar İlçemize ulaştırma işlemi yapılmaktadır. 2010 yılında 86’yı aşkın öğrencimize bu hizmet verilmiştir.

Yine okullarımızın İl ve İlçeler arası yaptıkları spor müsabakası ve halk oyunları yarışmalarında ulaştırma işlerini belediyemiz üstlenmiştir.

Doğasıyla, yeşiliyle nefes alan bir Sarıgöl için 2010 yılı içerisinde 1174 tane ağaç dikimi yapılmış ve halen devam etmektedir.

 

Sarıgöl Belediyesi Gençler Birliği Spor Kulübünün faaliyet döneminde ihtiyaçları karşılanmıştır.

2010 yılında 6. sını gerçekleştirdiğimiz Sultani Üzüm Festivali 3 gün boyunca Sarıgöl’lülerin beğenisini kazanmıştır. Yine festival nedeniyle İlçemizin tanıtımı görsel basında yer almıştır.

İnternet Evi öğrencilerimize ve halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir.

İller Bankasınca Belediyemize hibe olarak yapılan İlçemizin yeni Sayısal Hali Hazır Haritaları tamamlanmış ve Belediyemize teslim edilmiştir.

 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

            Sarıgöl Belediyesi Yönetimi Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Belediye Başkanlığınca yetki ve görev taksimi yapılan Birim Amirleri tarafından organizasyon sürdürülmektedir. Belediye Başkanının yapmış olduğu her türlü harcama özel kalem hizmetlerinde belediye başkanının yetkisinde yapılmaktadır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği her birimin en üst yöneticisi Harcama Yetkilisi olarak belirlenmiştir.

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

            Amaçlarımız

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

            * Sarıgöl Belediyesi olarak İlçemizin yaşam kalitesini en üst düzeye çıkaracak, Çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde hizmet sunmaktadır.

            Hedeflerimiz

            * Şeffaf, katılımcı bir belediyecik anlayışı ile halkımıza belediye hizmetleri konusunda bilgilendirmek.

            * Sağlıklı ve planlı bir kentleşme sürecini izlemek.

            * Temiz çevre ile halk sağlığının sürekliliğini sağlamak

            * Toplumun değer yargılarına saygılı, kendisiyle ve halkıyla barışık belediyeciliği sürdürmek.

            * Eğitimli personel ve güler yüzlü hizmet sunmak.

            * Kentlilik bilincinin gelişmesini sağlamak.

B- TEMEL POLİTİKALARIMIZ

            * Vatandaş odaklı çağdaş, yasalara uygun ve tarafsız belediyecilik anlayışıyla sunulan hizmetlere halkın katılımını sağlamak.

            * Her türlü kaynağımızı etkin ve akılcı kullanmak.

            * Planlı ve programlı çalışmak.

 

            Önceliklerimiz

            * Belediyemizin her türlü iş ve işlemlerinde haksızlık, usulsüzlük ve yolsuzluktan uzak, güler yüzlü belediyecilik anlayışını sürdürebilir kılmak.

            * Planlı ve programlı yürütülen işlerde herkese eşit mesafede, herkese yakın ve herkesin emrinde bir belediyecilik anlayışını geliştirmek.

            * Hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla belediyenin sahip olduğu kaynakları, her kuruşun hakkını verebilecek şekilde verimli kullanmak.                                                        

            * Katılımcı-çoğulcu ve demokratik yerel yönetim anlayışını geliştirmek.

* Çağdaşlaşmanın simgesi olan temiz, sağlıklı ve yeşil çevrede yaşamanın her bireyin temel hakkı olduğunu kabul eden belediyecilik anlayışıyla hizmet vermek.

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

        A-Mali Bilgiler

 

1-Bütçe uygulama sonuçları

    2010 yılı gelirleri

Vergi Gelirleri                                 1.176.204,27 TL.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                   1.459.402,86 TL.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile                           1.772,46 TL.

Diğer Gelirler                                              3.576.721,26 TL.

Sermaye Gelirleri                                               1.755,75 TL.

                                                           --------------------------------------

                        TOPLAM                            6.215.856,60 TL. 

 

    2010 yılı giderleri

Personel Giderleri                                                                 1.189.943,30 TL.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri             230.033,10 TL.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                              2.532.517,03 TL.

Faiz Giderleri                                                                           152.238,27 TL.

Cari Transferler                                                                        250.422,46 TL.

Sermaye Giderleri                                                                 1.069.116,39 TL.

Yedek Ödenekler                                                                                     0 TL.

                                                                                  --------------------------------------

                                               TOPLAM                               5.424.270,55 TL.

 

 

 

2010 YILI BÜTÇESİ

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

 

 

 

 

 

 

PERSONEL

GİDERLERİ

 

SOS.GÜV

KUR.

DEVLET

PRİMİ GİDERLERİ

 

MAL VE

HİZMET ALIMLARI

GİDERLERİ

 

FAİZ GİDR-

LERİ

 

CARİ TRANS-

FERLER

 

SERMA-

YE

GİDER-

LERİ

 

SERMAYE

TRANS-

FERLERİ

 

BORÇ

VER-ME

 

YE-

DEK ÖDE-NEK-LER

 

 

 

 

TOPLAM

AÇIKLA MA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-GENEL

KAMU HİZ.

 

89.800,00

 

            0

 

425.600,00

 

        0

 

72.100,00      

 

10.000,00

 

      0

 

        0

 

        0

 

 597.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

89.800,00

  

            0

 

425.600,00

 

        0

 

72.100,00      

 

10.000,00

 

               0

 

        0

 

        0

 

 597.500,00

 
                                                                                                                                            

 

                                                2010 YILI HARCAMALARI

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

 

 

 

 

 

 

PERSONEL

GİDERLERİ

 

SOS.GÜV

KUR.

DEVLET

PRİMİ GİDERLERİ

 

MAL VE

HİZMET ALIMLARI

GİDERLERİ

 

FAİZ GİDR-

LERİ

 

CARİ TRANS-

FERLER

 

SERMA-YE

GİDER-

LERİ

 

SERMAYE

TRANS-

FERLERİ

 

BORÇ

VER-

ME

 

YE-

DEK ÖDE-NEK-LER

 

 

 

 

TOPLAM

AÇIKLA MA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-GENEL

KAMU HİZ.

 

96.731,43

 

            0

 

407.713,52

 

        0

 

  41.589,16

 

           0

 

               0

 

        0

 

        0

 

 546.034,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

96.731,43

 

            0

 

407.713,52

 

        0

 

  41.589,16

 

           0

 

               0

 

        0

 

        0

 

 546.034,11

 

 

 

FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN HİZMET KARŞILIĞI HARCAMALAR

 

YAPILAN HİZMET VE HARCAMANIN ADI

4734 S.Y.NIN 21.-22.MAD. GEREĞİ YAPILAN HARCAMALAR (TL.)

           DİĞER    

     HARCAMALAR

             (TL.)

Ağırlama

76.969,98-

 

Spor malzemeleri alımı

 

        38.861,60-

 

Spor sahası bahçe bakımı malzeme alımı

 

        17.837,61-