Duyurular

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ HAKKINDA

24 Eylül 2020 Perşembe

                                   DUYURU

Bilindiği üzere atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik veidari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının  sağlanmasına ilişkin  usul  ve  esaslar  21/12/2019 tarihli  ve  30985  sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan  Atık  Yağların  Yönetimi  Yönetmeliği  ile  belirlenmiş  olup  anılan Yönetmelik; "Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri" başlıklı 8'inci maddesinin ikinci fıkrası "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür." "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler" başlıklı geçici 2'nci maddesinin birinci fırkası "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür." hükümlerine haizdir. Bu doğrultuda; motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1/1/2021 tarihine kadar  anılan  Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kayıt olması ve izin belgesi alması gerekmekte olup izin belgesi olmayan kamu kurum, kuruluş ve işletmelerin motor yağı değişimi yapması mümkün olmayacaktır. 

Bu  kapsamda Belediye Başkanlığınız ile ilgili  ve  bağlı  kuruluşlarında  motor  yağı  değişimi yapılan birimleriniz tarafından; Entegre Çevre Bilgi Sistemi/Atık Yönetim Uygulamasına kayıtların sağlanması, Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin  13  üncü maddesindeki  hükümler  doğrultusunda  geçici depolama alanlarının kurulması, T Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi İlgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurularak Motor Yağı Değişim Noktası  İzin  Belgesi'nin  ücretsiz  olarak  temin  edilmesine  ilişkin  iş  ve  işlemlerin gerçekleştirilmesi, Motor  yağı  değişimi  gerçekleştirilen  araçların  bilgilerinin  (araç  plakası,  güncel kilometre,  atık  motor  yağı  miktarı,  yeni  motor  yağı  miktarı)  Entegre  Çevre  Bilgi Sistemi/Atık  Yönetim  Uygulaması/Motor  Yağı  Değişim  Noktası  (MoYDeN) Uygulaması üzerinden bildirilmesi Uygulama üzerinden bildirim yapıldıktan sonra alınacak motor yağı değişim bilgilerini içeren dokümanın fiziksel (çıktı) ya da dijital (e-posta, mesaj uygulamaları gibi) olarak araç sahibiyle paylaşılması, Motor yağı değişimine ilişkin bildirimlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, İnsan  ve  çevre  sağlığının  korunarak  atık motor  yağlarının  ülkemiz  ekonomisine geri kazanımının sağlanması noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

İlgililere duyrulur.