ETİK KOMİSYONU 2009 FAALİYET RAPORU

08 Haziran 2004 tarih ve 25486 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanun gereğince çıkarılan ve 13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik dahilinde;


            -Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla Komisyon oluşturulmuştur.

            -Yukarıda sayılan amaç doğrultusunda 14.06.2005 tarih ve 115 sayılı Encümen Kararı ile;

            -Hafize BAYRAKTAR (Yazı İşleri Müdürü)

            -Mesut YAPICI (Mali Hizmetler Müdürü)

            -Şule YEŞİLOK ERİM (Harcama Yetkilisi)’den Sarıgöl Belediyesi Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

            -Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personel tarafından 14.06.2005 tarihinde imzalanarak özlük dosyalarına yerleştirilmiştir. Kanun ve Sözleşmenin içeriği hakkında personel bilgilendirilmiştir.

            -Bilgi Edinme Kanununa istinaden internet ortamında sayfa oluşturulmuştur.

            -2009 yılı içerisinde kurumsal veya personel niteliğinde herhangi bir hediye alınmamıştır.

            -2009 yılı içerisinde etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği ile ilgili herhangi bir başvuru olmamıştır. 31.12.2009

 

 

Hafize BAYRAKTAR                         Mesut YAPICI                       Şule YEŞİLOK ERİM

Yazı İşleri Müdürü                    Mali Hizmetler Müdürü                 Harcama Yetkilisi